Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Aalto- ja bioenergian mahdollisuuksista Portugalissa - Suomen suurlähetystö, Lissabon : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°
1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
S-posti: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 7.5.2018

Aalto- ja bioenergian mahdollisuuksista Portugalissa

Portugalin energiantuotanto on suurelta osin tuontiriippuvaista. Maan oma energiantuotanto perustuu täysin uusiutuvaan energiaan, jonka tuotantoon ympäristö tarjoaa erinomaiset puitteet. Portugalin tavoitteena on olla uusiutuvan energiantuotannon johtavia maita. Erityisen tärkeää tämä on maan energiaomavaraisuuden kasvattamiseksi.

Suomalaisittain kiinnostavia kasvavia aloja ovat etenkin aaltovoima ja biomassa. Kasvupotentiaalia bioenergiantuotannolle Portugalissa löytyy erityisesti yhdyskuntajätteen, jäteveden ja eläinperäisen lannan hyödyntämisessä bioenergianlähteenä. Energiasektorin kehityksen seurantaan on vuoden alussa lanseerattu Energiaobservatorio-tietokanta, joka kokoaa maan energiasektorin tilanteen yhteen.

Energiantuotannon olosuhteet ja mahdollisuudet

Portugalin energiantuotanto on vahvasti tuontiriippuvaista johtuen maan omien öljy-, kivihiili- ja maakaasuvarojen puutteesta.  Portugalin ympäristö on kuitenkin erittäin suotuisa uusiutuvien energioiden tuotantoon, joista suurimmat tuotantosektorit ovat tuuli- ja vesivoima. Vuonna 2017 tuotetusta sähköstä tuulivoimalla tuotettiin 21,6 %, vesivoimalla 15 %, biomassalla 5,1 % ja aurinkovoimalla 1,6 %. Vuonna 2016 uusiutuvalla energialla tuotettiin kaikkiaan 58 % sähköstä. Viime vuonna luku oli hieman heikompi 47 %.

Portugalissa on saatu viimevuosina todistaa useamman päivän jaksoja, jolloin manner-Portugalin sähkö on tuotettu pelkästään uusiutuvalla energialla. Näistä viimeisin tapahtui kuluneen vuoden maaliskuussa, jolloin kevätmyrskyjen aikaan uusiutuva energia kattoi 100 % maan sähkönkulutuksesta lähes kolmen päivän ajan. Tuotetusta energiasta 65 % saatiin tuulivoimasta.

Portugalin pitkä, suoraan Atlantille avautuva rantaviiva tarjoaa erinomaiset olosuhteet myös aalto- ja merituulivoiman tuotantoon. Niin ikään myös yhtenä Euroopan aurinkoisimmista maista aurinkovoiman tuotantopotentiaali on merkittävä. Tämän lisäksi yli kolmasosa Portugalin pinta-alasta on metsää, joka tekee biomassasta yhden potentiaalisimmista kasvavista energianlähteistä. Myös jätteiden, jätevesien ja lannan hyödyntäminen biomassan lähteenä tarjoaa Portugalille uusia energiantuotannon mahdollisuuksia.

Uusiutuvan energian kasvun tavoitteet

Portugali on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian osuuden energian kokonaiskulutuksesta 31 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Kulutettavasta energiasta uusiutuvalla energialla pyritään kattamaan sähköstä 60 %, lämmityksestä ja ilmastoinnista 30.6 % ja liikenteestä 10 %. Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta oli 28,5 %. Portugalin tavoitteena on luoda yli 100 000 uutta työpaikkaa uusiutuvan energian sektorilla ja nostaa uusiutuvan energian osuus BKT:sta 1,7 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Kokonaisuudessaan ensi vuosikymmenellä aiotaan käyttää noin 10 miljardia uusiutuvaan energiaan, josta 7,3 miljardia käytetään uusiin hankkeisiin ja 2-3 miljardia teknologian päivitykseen ja olemassa olevien voimaloiden tuotannon tehostamiseen.

Tähtäimessä merienergian osuuden merkittävä kasvu

Aw Energy
Suomalaisen Aw Energyn Wave Roller-aaltovoimaa on kokeiltu Penichen kaupungissa Portugalissa yli 10 vuotta.
Suomalaisen Aw Energyn Wave Roller-aaltovoimaa on kokeiltu Penichen kaupungissa Portugalissa yli 10 vuotta.

Meri on tärkeä osa Portugalin ja portugalilaisten kansallista identiteettiä. Portugalin pitkä rantaviiva avautuu suoraan Atlantille tarjoten erinomaiset olosuhteet valjastaa meren voima osaksi energiantuotantoa. Merienergiaan investoidaan nyt Portugalissa runsaasti ja käynnissä on lukuisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joilla pyritään kehittämään merienergiateknologioita.  Portugalin hallitus lanseerasi vuonna 2016 uuden rahoitusmekanismin Fundo Azul (Sininen rahasto), jolla investoidaan meritalouteen, -tutkimukseen sekä mertensuojeluun. Portugaliin on myös suunnitteilla useita meriteknologian testaukseen tarkoitettuja avomeren testiympäristöjä, joilla pyritään houkuttelemaan merienergiaprojekteja Portugaliin.

Portugalin hallitus julkaisi meren uusiutuvien energialähteiden teollisuusstrategian (EI-ERO)  vuoden 2017 marraskuussa. Strategia tarkentaa maan tavoitteet ja suuntaviivat merienergiateknologian kehitykselle. Merienergialla on potentiaalia kattaa 25 % Portugalin vuotuisesta sähkönkulutuksesta. Strategian päätavoitteet ovat vähentää tuotantosektorin riskejä, lisätä sijoituksia ja kasvattaa vientiä. Strategia asettaa aaltoenergian kaupallistamisella kolme vaihetta: vuoteen 2022 mennessä kehitetään ja testataan teknologiaa, jota seuraa esikaupallinen kehitys aikavälillä 2023–2028 ja vuonna 2030 teknologian on määrä saavuttaa kaupallinen valmius, jolloin aaltoenergia on aktiivinen ja merkittävä energiantuotantomuoto Portugalille.

Portugalin tämän hetkisen aaltovoimatuotannon yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, hanke on suomalaisen energiayrityksen AW-Energyn aaltovoimahanke Penichen kaupungissa. SURGE-projektista alkanut hanke on nyt täysin luvitettu ja seuraavana on vuorossa WaveRoller FOAK-laitteen asennus. Hanke otti merkittävän kehitysaskeleen syyskuussa 2017 AW-Energyn solmiessa EPC (Engineering, Procurement and Construction) -sopimuksen Wärtsilä Oyj:n kanssa, joka tulee jatkossa myymään WaveRoller-teknologiaa avaimet käteen -periaatteella.

Bioenergian osuus energiantuotannosta kasvaa

Biomassa on tuuli- ja vesivoiman jälkeen kolmanneksi suurin uusiutuvan energian tuotantomuoto Portugalissa. Viimeisen 9 vuoden aikana biomassan tuotantokapasiteetti on kasvanut nopeasti ja se nähdään yhtenä tulevaisuuden merkittävimmistä uusiutuvan energian lähteistä Portugalille. Biomassalla tuotetun sähkön määrä on kasvanut 66 % vuodesta 2008, vuosittaisen tuotannon ollessa tällä hetkellä 3075 GWh / vuosi.

Kansallinen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma (PNAER) on asettanut biomassalle tavoitteeksi 5 % vuosittaisen tuotantokapasiteetin ja 1 % vuosittaisen tuotannon kasvun. Vuonna 2017 myönnettiin kahdeksan uutta rakennuslupaa metsäbiomassan tuotantoyksiköille. Näiden voimaloiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti tarkoittaa peräti 28 % kasvua tuotantokapasiteettiin vuoden 2017 tilanteeseen verraten. 50 % Portugalin biomassalla tuotetusta sähköstä on peräisin kolmelta suurimmalta tuottajalta, johtuen pitkälti siitä, että biomassa on paperiteollisuuden luonnollinen sivutuote. Nämä kolme Portugalin suurinta biomassantuottajaa ovat paperinvalmistaja The Navigator Company, paperimassan valmistaja Altri sekä espanjalainen Europac Group, joka hyödyntää paperi- ja pakkausteollisuuden biomassan raaka-aineina myös jätevettä ja metsäjätettä.

KPA Unicon
Portugaliin tuleva KPA Unicon Altius 5 MWe voimalaitos.
Portugaliin tuleva KPA Unicon Altius 5 MWe voimalaitos.

Portugalin pinta-alasta yli kolmasosa on metsää, minkä vuoksi bioenergiantuotannossa metsäsektorin rooli ymmärrettävästi korostuu. Portugalin biomassan kokonaistuotantopotentiaalin on kuitenkin laskettu olevan 42 489,7 GWh / vuosi, josta suurin osuus on yhdyskuntajätteellä (16 987 GWh), joka jättää näin ollen metsäbiomassan toiselle sijalle (11 611 Gwh). Merkittävää kasvupotentiaalia bioenergiantuotannolle Portugalissa löytyykin yhdyskuntajätteen, jäteveden ja eläinperäisen lannan hyödyntämisessä bioenergianlähteenä. Näiden bioenergianlähteiden hyödyntäminen on Portugalissa toistaiseksi vielä suhteellisen vähäistä huolimatta siitä, että sekä Euroopan unioni että kansalliset energiatavoitteet kannustavat voimakkaasti niiden hyödyntämiseen energiantuotannossa.

Myös bioenergian tuotannon saralla on Portugalissa hyödynnetty suomalaista osaamista. Suomalainen bioenergiaratkaisuja tarjoava KPA Unicon solmi vuosi sitten sopimuksen portugalilaisen Termoflorestal LDA yhtiön kanssa Unicon Altius 5 MWe voimalaitoksen toimituksesta Juncaliin, Porto de Mosiin, Portugaliin. Laitos tuottaa korkealla hyötysuhteella uusiutuvalla polttoaineella sähköenergiaa paikalliseen sähköverkkoon sekä lisäksi höyryä viereisen pellettitehtaan biomassan kuivaamistarpeisiin. Polttoaineena voimalaitos käyttää "RFB:n raaka-ainetta" eli kuivaa puupölyä.

Energiaobservatorio kokoaa yhteen Portugalin monitahoisen energiasektorin

Energiaobservatorio(Observatório da energia) on Portugalin energiavirasto ADENE:n helmikuussa 2018 lanseeraama tietokanta, joka tarjoaa ajankohtaiset tilastot Portugalin energiantuotannosta ja -kulutuksesta, energialainsäädännöstä sekä alan tutkimuksesta. Energiaobservatorio kerää, käsittelee ja jakaa informaatiota, joka on tarkoitettu yrityksille, teollisuuden toimijoille, julkisille laitoksille, poliittisille päätöksentekijöille kuin myös kansalaisille energiankuluttajina. Sivuston monipuolinen hakuohjelma ja selkeät grafiikat tarjoavat niin kokonaiskuvan Portugalin energiasektorin tilanteesta kuin tuotantosektorikohtaiset tilastotkin.

 Ensisijaisena motivaationa sivuston perustamiselle on ollut informaation kulun ja läpinäkyvyyden parantaminen Portugalin energiasektorilla. Energiaobservatorio vahvistaa myös Portugalin hallituksen pidemmän aikavälin tavoitetta parantaa niin energia-alan toimijoiden kuin kansalaisten tietoutta energiaan ja sen kulutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tulosta

Päivitetty 18.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Lissabon | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot