Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Portugalin askeleet kohti kiertotaloutta - Suomen suurlähetystö, Lissabon : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Lissabon

Rua do Possolo 76-1°
1350-251 Lisboa, Portugal
Tel +351 21 393 30 40, Fax:+351 21 390 47 58
S-posti: sanomat.lis@formin.fi
Português | Suomi | Svenska | facebook
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 9.5.2018

Portugalin askeleet kohti kiertotaloutta

Portugali julkaisi joulukuussa 2017 ensimmäisen kiertotalouden toimintasuunnitelmansa. Kiertotaloutta pyritään vauhdittamaan investoinneilla, poliittisilla toimilla sekä tietotaitoa lisäämällä. Kiertotalou­den informaatiokanava Eco.nomia -portaali kokoaan yhteen Portugalin innovatiiviset kiertotalousyrityk­set. Tällä hetkellä kiertotalousyrityksiä Portugalissa löytyy eniten energiaratkaisuiden, jätehuollon sekä ruoan, ravitsemuksen ja maatalouden saralta.

Merkittävimmät kiertotaloushaasteet asettavat liikenne, yhdyskuntajätteen kierrättäminen, vesi ja jäteveden kierrättäminen sekä tuotannon, erityisesti rakennussektorin, resurssitehokkuuden parantaminen.  Kiertotalouden perusajatuksen omaksuminen tuotannosta ja kulutuksesta, jotka synnyttävät mahdollisimman vähän jätettä, on sekä haaste että mahdollisuus maalle, jonka luonnonvarojen kokonaiskäytön tehokkuus on edelleen EU-maiden heikoimpia.

Kuva: Jukka Rapo / KEKSI
Kuva: Jukka Rapo / KEKSI

Kiertotalouden toimintasuunnitelma

Kiertotalouden implementointi osaksi Portugalin yhteiskuntaa otti ensimmäisen konkreettisen askeleensa Portugalin hallituksen julkaistessa kiertotalouden toimintasuunnitelmansa vuosille 2018–2020 viime vuoden joulukuussa. Toimintasuunnitelma jakaa kiertotaloutta edistävät toimenpiteet kolmeen toimintamalliin: poliittisiin toimiin, tiedottamiseen ja rahoitukseen. Poliittiset toimet keskittyvät erityisesti rakentamisen, liikenteen ja ravinnontuotannon sektoreiden resurssitehokkuuden kasvattamiseen. Kiertotalouden tunnettavuutta pyritään lisäämään informaatiota jakamalla, jossa erityisessä asemassa on tuore Eco.nomia -portaali, sekä sellaisia tutkimus- ja kehityshankkeita tukemalla, joilla pyritään löytämään uusia käyttötarkoituksia tuotannon sivutuotteille. Kiertotalouteen kohdistuvia investointeja pyritään lisäämään muun muassa laskemalla liikkeelle green bondeja eli korvamerkittyjä vihreitä velkapapereita sekä poistamalla markkinoiden esteitä keskeisiltä aloilta erityisesti koskien sellaisia tuotteita kuten muovi, elintarvikejäte, biopohjaiset tuotteet ja biomassa. Tuotannon sektoreista toimintasuunnitelmassa keskitytään erityisesti rakennusteollisuuteen, liikenteeseen (esim. logistiikka), maa- ja metsätalouteen sekä elintarviketeollisuuteen.

Kiertotalouden ajankohtaiset hankkeet ja toimijat

Eco.nomia -portaali kokoaa yhteen Portugalin innovatiiviset kiertotalousyritykset. Tällä hetkellä kiertotalouden toimintamalleja omaksuneita yrityksiä löytyy eniten energiaratkaisuiden, jätehuollon sekä ruoan, ravitsemuksen ja maatalouden sektoreilta. Kiertotalouden pioneereiksi nimetty joukko yrityksiä on jo omaksunut kiertotalouden periaatteet osaksi tuotantoaan. Nämä yritykset ovat: elintarvikeyritys Cerealis, energiayhtiö Galp, Porton seudun jätehuoltoyhtiö Lipor, johtava sementinvalmistaja Secil ja autoteollisuuden yritys TMG Automotive.

Kiertotalouden saralla Suomi ja Portugali tekevät jo alueellista yhteistyötä. EU:n Horisontti2020 tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman rahoittamassa SCREEN -hankkeessa on Suomesta mukana Pirkanmaan liitto ja Portugalista Keski-Portugalin alueellisen koordinoinnin ja kehityksen komissio CCDRCentro sekä Azoreiden tieteen ja teknologian aluerahasto FRCT. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa EU:n alueiden järjestelmällistä siirtymistä kohti kiertotaloutta. Hankkeessa rakennetaan yhdenmukaisia ja monistettavia toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi alueellisesti sekä alueiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi.

Kiertotalouden haasteet Portugalissa

Emilia Kangasluoma / Team Finland
Suomessa hyvin toimiva pullopalautus on tehokas keino kierrättää muovia, lasia ja tölkkejä.

Viimeisimmän ympäristöraportin (APA, 2016) mukaan Portugalin kotimainen kulutus kääntyi jälleen kasvuun vuonna 2014 taloudellisesti vaikeiden vuosien 2008–2013 jälkeen. Kotimaisen tuotannon kääntyi niin ikään kasvuun, mutta teollisuus ei kuitenkaan omaksunut aiempaa resurssitehokkaampia tuotantomuotoja, vaan yhtälailla myös jätteentuotanto kääntyi kasvuun. Vuonna 2015 Portugalin luonnonvarojen kokonaiskäytön tehokkuus oli edelleen EU-maiden heikoimpia. Materiaalin tuottavuus eli materiaali-intensiteetti oli Portugalissa 1,10€ BKT/kg EU-maiden keskiarvon ollessa lähes kaksinkertainen (2,00 € BKT/kg). Tuotannon laskettiin kuluttaneen 53 % raaka-aineiden liikevaihdosta. Portugalille kiertotalouden periaatteiden omaksuminen tarkoittaakin kokonaisvaltaista tuotantotapojen muutosta.

Portugalin selkeimmät kehitysmahdollisuudet kiertotalouden näkökulmasta löytyvät yhdyskuntajätteen kierrättämisestä, jäteveden kierrättämisestä ja tuotannon (erityisesti rakennussektorin) tehostamisesta.

Kierrätystavoitteet ja tuotannon tehostaminen

Kuva: Ulkoministeriö
Helsinki lintuperspektiivistä. Kuva: Ulkoministeriö

Jätteenkierrätyksen kehittäminen ja teollisuuden tuotannon tehostaminen ovat merkittävässä asemassa Portugalin yhteiskunnan muuttamisessa kestävämpään suuntaan.  Yhdyskuntajätteen kohdalla EU:n asettamat kierrätystavoitteet asettavat Portugalille haasteen (vuoteen 2020 mennessä yhdyskuntajätteen kierrätysprosentti tulee olla 50 %). Vuonna 2015 Portugali kierrätti 28 % yhdyskuntajätteestään. Niin ikään myös teollisuuden tuotantojätteen suuruus on merkittävä ongelma. Ongelma on erityisen merkittävä rakennussektorilla, joka tuottaa tällä hetkellä peräti 40 % Portugalin teollisuuden tuotantojätteestä. Se onkin nostettu myös kiertotalouden toimintasuunnitelmassa yhdeksi tärkeimmäksi kehitettäväksi tuotantosektoriksi.

Myös EU:n tuore muovistrategia asettaa kunnianhimoiset tavoitteet jäsenmailleen erityisesti pakkausmuovia koskien. EU:n komissio on asettanut tavoitteeksi tehdä kaikista pakkausmateriaaleista kierrätettäviä vuoteen 2030 mennessä. Suomesta tulevat innovaatiot, jotka korvaavat pakkausmuovin puupohjaisilla materiaaleilla voisivat tarjota uusia ratkaisuja myös Portugalille, jolla metsärikkaana maana löytyy vahvaa osaamista puu- ja selluloosateollisuuden alalla.

Vesi ja jäteveden kierrätys

Veden hukan vähentäminen, käytön tehostaminen ja kierrätys ovat tärkeitä aspekteja kiertotaloudessa ja merkittäviä haasteita Portugalille, jolle kuivuus ja makean veden puute ovat jo olemassa olevia ongelmia. Etenkin Portugalin jätevedenkierrätys on muita EU-maita jäljessä. Vuonna 2015 30 % käytetystä vedestä jäi kokonaan kierrättämättä. Vaikka vesi- ja saniteettijärjestelmä on Portugalissa varsin kattava, ongelmana ovat taloudet, joita ei ole kytketty kyseisiin järjestelmiin. Portugalissa toimivan kestävän kehityksen järjestö ZERO:n mukaan peräti 22 % Portugalin väestöstä elää ilman riittävää sanitaatiojärjestelmää. Tämä heikentää järjestelmän kestävyyttä ja aiheuttaa ympäristö- sekä terveyshaittoja.

Tulosta

Päivitetty 18.5.2018


© Suomen suurlähetystö, Lissabon | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot